Mijn
account

100% WIFI

Aankomst

Vertrek

Personen

Het verblijf betalen

+33(0)2 98 57 04 69

Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke en uitgever van de site:

SARL camping Letty met een kapitaal van € 100.000 wiens hoofdkantoor is:
camping Letty *****
Chemin de Creisanguer
29 950 Bénodet
France

SIRET N°: 422 047 472 000 10
RCS: Quimper 422 047 472
APE-Code: 5530 Z
TVA: FR 70 422 047 472

Tel: +33 (0)2 98 57 04 69
Web: https://www.campingduletty.com/
Directrice en directeur van de publicatie: Karine en Marc Le Guyader

Conceptie en productie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers Frankrijk
Website: https://www.interaview.com

Hosting:

Het bedrijf Gandi SAS, met een vermogen van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website: https://www.campingduletty.com.

Respect van de privacy:

Recht om toegang te krijgen tot gegevens die op u betrekking hebben:

Dit is het privacybeleid dat door Camping du Letty wordt gehanteerd.
U hebt het recht toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet “computergegevens en vrijheid” nr. 78-17 van 16 januari 1978). Om hiervan gebruik te maken kunt u een e-mail sturen aan: contact@campingduletty.com
“Persoonlijke informatie” heeft betrekking op alle informatie die een persoon kan identificeren. Dit zal meestal een naam, een adres, een telefoonnummer of een e-mailadres zijn

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Camping du Letty houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

Camping du Letty voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Camping du Letty persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DESTINATAIRES DES DONNÉES COLLECTÉES

Camping du Letty is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt Camping du Letty persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

  • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
  • Camping du Letty deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
  • Camping du Letty aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
  • Camping du Letty door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

Camping du Letty kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt, Camping du Letty gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
  • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
  • commerciële en promotionele aanbiedingen van Camping du Letty.

Camping du Letty verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van Camping du Letty en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Camping du Letty.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:
voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;
De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

Camping du Letty heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.
Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar Camping du Letty heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

reception@campingduletty.com

Of per brief naar het volgende adres :

CAMPING DU LETTY
Chemin de Creisanguer
29950 Bénodet Frankrijk

Camping du Letty verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

  • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
  • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
  • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de Cookies Wijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies voor sociale media Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

Beveiliging en privacy op het netwerk:

Berichten die u via het internet naar ons toestuurt kunnen worden onderschept op het netwerk. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie of informatie van derden openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u met de Post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in.. Om meer informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met camping Letty.

Respecteren van de auteursrechten:

Gebruik van informatie op de website en auteursrechten:

Het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf camping Letty is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf camping Letty streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf. Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf SOLEIL le Letty alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf camping Letty of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken. De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige site is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.